Larma om ett missförhållande

Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Via nedan formulär kan du som konsult rapportera om ett missförhållande hos Sverek. Önskar du rapportera om ett missförhållande som du upptäckt hos uppdragsgivaren som du är/varit och arbetat hos sker den rapporteringen via deras visselblåsningsfunktion.

Visselblåsning är när en person avslöjar eller rapporterar en olaglig eller oetisk verksamhet som sker inom en organisation eller ett företag. Det kan handla om allt från bedrägeri, korruption, missbruk av makt, diskriminering, till andra former av oegentligheter eller farliga situationer som kan skada allmänhetens intresse eller säkerhet.

Vi tar alla rapporter om missförhållanden på stort allvar och sätter högt värde på din integritet och mod att rapportera. Din rapport kommer att hanteras med full konfidentialitet och behandlas enligt gällande lagar och regler.

Om Lag (2021:890)

För att det ska vara fråga om visselblåsning i lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser eller allmänt oetiska ageranden.

Missförhållandet ska vara av allmänt intresse. Dit räknas normalt inte en enskild persons arbets- eller anställningsförhållanden. Du ska även ha skälig anledning att tro att informationen är sann.

Läs mer om Lag (2021:890)

Anmäl missförhållande

Jag önskar bli kontaktad om ärendet

Fyll i ditt namn och medel av kommunikation för att vi i rimlig omfattning kan återkoppla till dig om vilka åtgärder som vidtagits som uppföljning. (Det är inte obligatoriskt och du kan rapportera anonymt.)

Har du frågor?

Om du har ytterligare frågor eller om det finns något annat du vill ta upp angående din rapport, är du välkommen att kontakta oss på vissla@sverek.se.